( شرح وظایف اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی )

1- تدوین برنامه ها و تلاش در جهت توسعه و ترویج سه جانبه گرایی و تشویق طرفین ذینفع در جهت حل و فصل مشکلات و مسایل مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمایی از طریق ساز و کار مزبور .
2- ایجاد زمینه مساعد برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمایی و نظارت بر حسن اجرای آن .
3- برنامه ریزی به منظور ترویج و نهادینه کردن تشکل های کارگری و کارفرمایی .
4- انجام امور مربوط به تایید اساسنامه ، ثبت و صدور مدارک مربوط به تشکل های فرااستانی .
5- نظارت بر چگونگی تشکیل مجامع عمومی و هم چنین انجام وظایف تشکل های فرااستانی به منظور انطباق فعالیت آن ها با مقررات .
6- بررسی علل عدم فعالیت تشکل ها و ارایه راهکار به منظور تجدید فعالیت آن ها .
7- بررسی ظرفیت ها و راهکارهای توسعه و تقویت تشکل های کارگری و کارفرمایی .
8- تحقیق و بررسی در مورد تخلفات مسئولان تشکل های فرااستانی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مراجع و مجامع داخلی و بین المللی و اقدام در چارچوب مقررات .
9- نظارت بر فعالیت واحدهای اجرایی در زمینه وظایف مرتبط با سازمان های کارگری و کارفرمایی .
10- تدوین پیش نویس و اصلاحیه لوایح ، آئین نامه ها ، بخش نامه ها و دستورالعمل های مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمایی با همکاری مراجع و دستگاه های ذی ربط .
11- تدوین محتوای برنامه های آموزشی لازم جهت ارایه به واحدهای استانی و اعضای تشکل های کارگری و کارفرمایی با همکاری و هماهنگی واحدهای ستادی ذی ربط .
12- ایجاد بانک های اطلاعاتی مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمایی ، پردازش داده ها و ارایه خدمات ماشینی به واحدهای ذی ربط .
13- نظارت بر ترویج گفتگوهای دو جانبه و سه جانبه بین کارگران و کارفرمایان و تشکل های مربوط با هدف حل مشکلات و معضلات کارگری ، بهبود شرایط کار و ارتقای بهره وری نیروی کار .