معرفی اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی

اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی به منظور اجرای فصل ششم قانون کار، از طریق فراهم کردن شرایط ارتباط و تعامل بین کارگر و کارفرما و در جهت تقویت اصل سه جانبه گرایی در مهر ماه سال 1348 تأسیس گردیده است و عهده دار وظایف ترویج و مشاوره ، نظارت و ثبت تشکل های کارگری و کارفرمایی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مجامع داخلی و بین المللی می باشد که اهم وظایف این اداره کل عبارتند از :
-
راهنمایی و مشاوره به متقاضیان در زمینه چگونگی تاسیس برگزاری مجامع عمومی و فعالیت تشکل ها
- نظارت بر فعالیت تشکل های کارگری و کارفرمایی
- ثبت تشکل های کارگری و کارفرمایی و صادر نمودن اعتبارنامه اعضای تشکل ها و گواهی انجام انتخابات تشکل های کارگری و کارفرمایی
شوراهای اسلامی کار ، انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی ، نماینده کارگران ، کانون کارگران بازنشسته شهرستان و استان ، کانون انجمن های صنفی کارگری و کافرمایی ، مجمع نمایندگان کارگران و کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار